Strona główna | Aktualności | Komunikaty | O izbie | Władze izby | Kontakt
Menu
Nasza siedziba
Galicyjska Izba Budownictwa
ul.Grzegórzecka 67H/35
31-559 Kraków
Tel. 12 354 00 45
E-mail: phrabia@gibkrakow.pl

Statut izby

 

STATUT
GALICYJSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
ZSIEDZIBĄ W KRAKOWIE
 
 
I POSTANOWIENIA OGOLNE
 
Art.1
 
Galicyjska Izba Budownictwa zwana dalej Izbą, jest organizacjq samorządu
gospodarczego zrzeszającego na zasadach dobrowolnej podmioty gospodarcze
zajmujące sic budownictwem w szczególności: projektowanie, usługami
budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie
mieszkaniowe, zawodowych inwestorów oraz jednostki prowadzące działalność finansową, wydawniczą, edukacyjno-szkoleniową, badawczq, produkcyjną,
marketingową i inwestycyjną.
 
 
Art 2
 
Izba posiada osobowosc prawną i dziala na podstawie Ustawy z dma 30 maja
1989 r o izbach gospodarczych ( tekst jednolity Dz U 09 84 710 ),
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieu niniejszego Statutu.
 
Art. 3
 
Siedzibq Izby jest miasto Krakow, terenem dzialania Izby jest Małopolska.
 
 
Art. 4
 
1. Izba używa pieczęci z napisem Galicyjska Izba Budownictwa.
2. Izba używa godła zgodnego z zalqcznikiem Nr 1 do Statutu.
 
Art. 5
 
Izba może bye członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach
zbieżnych z celami Izby.
 
II. PODSTAWOWE CELE ORAZ SPOSOB I FORMY ICH REALIZACJI
 
Art. 6
 
Izba realizuje następujące cele:
1. Integracja środowiska budowlanego na terenie dzialania Izby.
2. Reprezentacja i ochrona interesów czlonków Izby wobec organów władzy
administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu
gospodarczego.
3. Udzielenie wszechstronnej pomocy podmiotom zrzeszonym w Izbie, w
rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych.
4. Ochrona dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych w budownictwie i
przestrzeganiu prawa.
5. Prowadzenie dla czlonków Izby dzialahiości informacyjno-edytorskiej z
zakresu budownictwa.
6. Opracowywanie i zglaszanie odpowiednim organom państwowym i
samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w
procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli na
zaproszenie odpowiednich organów do prac nad tworzeniem prawa i
opiniowanie otrzymanych projektów aktów legislacyjnych.
7. Zbieranie, upowszechnianie i przekazywanie zainteresowanym informacji
o stanie rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza budownictwa, w tym
funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność w budownictwie.
8. Tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk
reprezentujqących interesy budownictwa.
9. Promowanie członków Izby na krajowych i międzynarodowych targach
budownictwa oraz ośrodkach masowego przekazu.
1O. Inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów
związanych z budownictwem ze szczególnym uwzględnieniem rejonów
przygranicznych.
11. Udzielanie rekomendacji członkom Izby w oparciu o przeprowadzoną
ocenę kwalifikacji oferentów, robot i usług.
12. Współudział w ksztalceniu kadr dla potrzeb budownictwa i nieustanne
podnoszenie ich kwalifikacji.
13. Prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej, służącej integracji
środowiska.
14. Prowadzenie i wspieranie działalności oświatowo-szkoleniowej w zakresie
tematyki prawnej, organizacyjnei i technicznej związanej z problematyką
planowania przestrzennego i budownictwa.
15. Wspieranie działalnoąci placówek oświatowych ksztalcących kadry dia
potrzeb budownictwa.
16. Wspieranie społecznie użytecznej działalności instytucji charytatywnych,
sportowych i kościelnych.
17. Wnioskowanie o przyznawanie odznaczeń.
 
Art. 7
 
Izba realizuje swoje cele określone w Statucie i uchwałach organów Izby
przez:
 
1. Prace organów Izby i powołanych przez nie Komisji oraz Zespołów
Problemowych, mających na celu opracowatlie odpowiednich materialów.
2. Wstępowanie do organów państwowych i samorządowych w sprawach
dotyczących czlonków Izby.
3. Współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej,
krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-gospodarczymi.
4. Prowadzenie działalności edytorsko-wydawniczej i wydawanie
biuletynów informacyjnych, stałych wydawnictw jednorazowych,
materialów naukowych i popularnonaukowych.
5. Prowadznie kursów i konferencji udzielanie członkom Izby pomocy
w organizacji działalności szkoleniowej, utrzymywanie kontaktów z
uczelniami oraz szkolami technicznymi i zawodowymi.
6. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym ksztalcącym kadry dla
potrzeb budownictwa, w tym udzielenie pomocy finansowej w zakupie
sprzętu i wyposażenia oraz fundowanie stypendiów uczniom
pozostaiącym w trudnej sytuacji materialnej,
Delegowanie swoich przedstawicieli do prac w organach państwowych i
samorzqdowych zajmujących sią problemami gospodarki przestrzennej i
budownictwa,
8. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania spraw w
drodze postępowania pojednawczego i polubownego.
9. Ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
organizowanie i prowadzenie targów , wystaw, pokazów krajowych i
zagranicznych, organizowanie udzialu członków Izby w takich
dzialaniach.
1O.Organizowanie i prowadzenie na rzecz członków doradztwa w zakresie
ekonomii, prawa, organizacji, jak również nowych rozwiqzań
technicznych i technologicznych.
11. Prowadzenie klubu dia członków i pracowników Izby.
12. Organizowanie wycieczek, rajdów, imprez kulturaitlych, bali itp.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby
14. Wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrebnymi przepisami.
15. Działaność lobbingowa.
 
Art. 8
 
Izba prowadzi działalność gospodarczq poprzez:
 
58.11 Z Wydawanie książek
58.13 Z Wydawanie gazet
58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostalych periodyków
70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22 Z Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
73.12 A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
radio i telewizji
73.12 B Pośrednistwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
73.12 C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet)
73.12 D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele rekiamowe w
pozostalych mediach
73.20 Z Badanie rynku i opinii publicznej
85.60 Z Dzialalność wspomagająca edukację
82.30 Z Dzialalność związana z organizacjq targów, wystaw i kongresow
85.59 B Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
nieskiasyfikowane
 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
Art. 9
 
1. Członkiem zwyczajnym Izby moze zostać każdy podmiot prowadzący
dzialalność opisaną w art. 1, który zobowiązuje się do przestrzegania
Statutu Izby i postanowień jej włladz, jak również do prowadzenia
działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami, etyki zawodowej
obowiqzującymi w budownictwie i dziedzinach z nim zwiqzanych.
2. Przyjęcie w poczet zwyczajnych czlonków następuje na podstawie
uchwaly Prezydium Rady Izby, po złożeniu przez kandydata deklaracji
określającej rodzaj wykonywanej działalności i zobowiązaniu się do
przestrzegania obowiązków określonych w ust. 1, uiszczeniu wpisowego,
a także zobowiązaniu się do regularnego placenia składek członkowskich.
 
3. W przypadku odmowy przyjęcia na zwyczajnego czlonka Izby
zainteresowany może się odwołać do Rady Izby, w terminie 21 diii od
otrzymania decyzji.
4. Prezydium Rady Izby zobowiqzane jest przedstawić nowo przyjętych
czlonków na najbliższym posiedzeniu Rady Izby.
5. Czlonkowie zalozyciele Izby stają się jej członkami z chwilą
zarejestrowania Izby.
6.
a) Czlonkiem honorowym mote zostać każda osoba fizyczna, mająca
szczególne zasługi dia rozwoju Izby. Przyznanie członkostwa
honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia, które również uprawnione jest do uchylenia
w szczegolnych przypadkach członkostwa honorowego.
b) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie członkostwa
honorowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Izby.
c) Szkoly, uczelnie oraz czlonkowie honorowi nie majq obowiqzku
uiszczania wpisowego ani skladki członkowskiej.
 
Art. 10
 
Czlonkowie Izby mają prawo do:
 
1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby.
2. krzystania z doświadczeń i pomocy Izby na zasadach określonych statusem i regulaminami wydawanymi na jego podstawie
3. czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby.
4. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby i Komisji rewizyjnej z głosem doradczym.
5. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działaności Izby.
6. powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji i innych materiałach i oświadczeniach.
7. otrzymywania wszelkich materiałów Izby oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach.
 
Art. 11
 
Członkostwo w Izbie nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i
stowarzyszeniach, w tym innych izbach gospodarczych.
 
Art. 12
 
Czlonkowie Izby mają następujące obowiązki:
1. uczestniczenia w realizacji statutowych celów i zasad Izby,
2. przestrzegauia postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i
wybieralnych organów Izby,
3. przestrzegania etyki zawodowej i dobrych obyczajůw kupieckich,
4. dzialaniem i podstawą dbania o dobre imię Izby,
5. wpłacanie wpisowego oraz regulamego oplacania skiadek
czlonkowskich,
6. zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego, siedziby, adresu, pod
którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz osobach
uprawnionych do reprezentacji,
7. udzielania na żądanie organów Izby wszelkich informacji dotyczqcych
działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji jej
celów.
 
 
Art. 13
 
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
 
1. wypowiedzenia przez podmiot gospodarczy na piśmie członkostwa na
koniec kwartalu, po uprzednim co najmniej trzymiesięcznym
wypowiedzeniu członkostwa.
2. skreślenie z listy członków uchwałq Prezydium Rady Izby z powodu:
a) zawieszenia lub likcwidacji działalności gospodarczej lub zmiany
profitu działalności w taki sposób, że prowadzona przez podmiot
podstawowa działalność nie mieści się w zakresie opisanym w art. 1
b) nieprzestrzegania postanowień statutu,
c) niepłacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy
d) prowadzenia działalności sprzecznie z zasadami etyki i dobrymi
obyczajami kupieckimi.
 
Art. 14
 
Uchwały w sprawach wymienionych w art. 13 podejmuje Prezydium Rady Izby
przesyłajqc niezwłocznie swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu
członkowi listem poleconym.
 
Art. 15
 
Od uchwały Prezydium Rady Izby w sprawach wymienionych w art. 13 członkowi
służy prawo odwołania do Rady Izby, która może przywrócić członkostwo.
Odwołanie składa się na piśmie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania
uchwaly Prezydium Rady. Wraz z odwołaniem Prezydium Rady przedkłada
Radzie Izby opinię na temat odwołania przygotowaną przez Komisję Rewizyjną.
 
Art. 16
 
Obowiązek uiszczania skladki członkowskiej ustaje z chwilq upływu okresu
wypowiedzenia lub z dniem wydania uchwały Prezydium Rady Izby o skreśleniu z
listy czlonków Izby, od której nie wniesiono odwołania, a w przypadku wniesienia
odwołania od uchwaly Rady.
 
Art. 17
 
Czlonek Izby będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki
osobiście, a w przypadku wielu właścicieli, jeden z nich upoważniony na piśmie
przez pozostalych.
2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna,
upoważniona do reprezentowania osoby prawnej.
 
 
IV. ORGANY IZBY
 
Art. 18
 
1. Organami Izby są:
- Walne Zgromadzenie
- Rada Izby
- Prezydium Rady Izby
- Komisja Rewizyjna
 
2. W skład organów Izby mogq wchodzić osoby fizyczne - czlonkowie Izby,
bądź osoby fizyczne reprezentujqce członków Izby będqcych osobami
prawnymi oraz inne osoby fizyczne wybrane przez Walne Zgromadzenie.
 
Art. 19
 
Walne Zgromadzenie, które tworzą członkowie Izby, jest najważniejszym organem Izby.
 
Art. 20
 
1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczq osobiście lub
poprzez przedstawicieli zgodnie z zasadami kierującymi ich
funkcjonowaniem. Członkowie mogą też uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pelnomocników.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje sic poprzez zawiadomienie listem
poleconym, pocztq email lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.
 
Art. 21
 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie Statutu Izby oraz jego zmian,
b) podejmowanie uchwał w sprawach kierunków rozwoju Izby oraz
ocena ich realizacji,
c) powolywanie i odwoływanie Prezydenta Izby,
d) powolywanie i odwoływanie czlonków Rady Izby i Komisji
rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium organom Izby oraz rozpatrywanie i
zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności,
f) podejmowanie uchwal w sprawie wysokości wpisowego oraz
wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikajqcych ze
Statutu.
 
2. W okresie miedzy Walnym Zgromadzeniem uprawnienia objęte
w ust. 1 pkt 1) wykonuje Rada Izby.
 
Art. 22
 
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co dwa lata przez Radę, która
zawiadamia czlonków Izby o terminie, miejscu i proponowanym
porzqdku obrad Co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia,
Sekretarza oraz Komisje: Wyborczą i Uchwał.
 
Art. 23
 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najnlniej 1/5 ogólnej liczby
członkow Izby, Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy Rada Izby
zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Winno się ono odbyć w
terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
 
Art. 24
 
Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadają zwyklą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez
względu na liczbę członków.
Uchwaly Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu
jawnym, jeśe1i uchwala Walnego Zgromadzenia lub Statut Izby nie
stanową inaczej.
 
RADA IZBY
 
Art. 25
 
1. Rada Izby jest najwyższym organem Izby pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami.
2. Rada Izby składa się z nie mniej niż 6 członków i nie więcej niż 18. Rada
jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Izby.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. W razie konieczności uzupelnienia składu Rady w okresie między
Walnymi Zgromadzeniami Rada może dookoptować na zwolnione
miejsca innych członków w liczbie nie większej niż 1/3 maksymalnego
składu rady.
5. Radq kieruje Prezydent Izby wybierany przez Walne Zgromadzenie w
odrębnym głosowaniu.
 
6. Prezydentem Izby może zostać wybrana osoba nie bądąca członkiem Izby.
 
7. Rada ustala swój regulamin, który może przewidywać tworzenie przez
Radą komisji stalych i doraźnych, składajqcych sic z czlonków Rady oraz
osób trzecich.
 
8. Czlonkami Rady Izby nie mogq być osoby reprezentujące byłych
czlonków Izby, których czlonkostwa ustało stosownie do art. 13 Statutu.
Nie dotyczy to osób wybranych do składu Rady przez Walne
Zgromadzenie, na podstawie 18 ust. 2 Statutu.
 
Art. 26
 
Do kompetencjj Rady należy:
 
 
1. przygotowywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków
działania Izby.
2. uchwalanie programów działania Izby oraz preliminarza finansowego
3. przygotowywanie projektów budżetu Izby.
4. rozpatrywanie odwolań w sprawie członkostwa Izby.
5. określenie zasad gospodarowanie majątkjem Izby oraz uchwalanie
regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszów celowych i odpisów na te fundusze.
6. uchwalanie regulaminów pracy Rady i prezydium Rady
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji oraz ustalania
zasad działania oddziałów lub delegatur terenowych komisjj
problemowych klubów, zespołów ekspertów I doradców, rad
programowych i konsultacyjnych,
8. rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności Biura Izby.
9. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia prowadzenia oraz zaprzestania
działalności gospodarczej
10. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady,
11. wyrażanie w imienju Izby opinii we wszystkich sprawach zwiqzanych z
podstawowymi celamj działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi,
opiniami w sprawach działalności gospodarczej.
 
 
Art. 27
 
1. Rada Izby odbywa posiedzenja co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwoluje Prezydent Izby lub zastępujący go Wiceprezesi:
a) z wlasnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek 1/3 Członków Rady.
3. Uchwaly zapadają zwykle większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby glosów decyduje
glos Prezydenta Izby lub zastępujqcego go Wiceprezesa
4. Na posiedzenja Rady sq zapraszani: Przewodnicący Komisji rewizyjnej
oraz Dyrektor Biura.
5. Prezydent Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady
przedstawicieli rad programowych komisji, lub członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeśli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad.
 
PREZYDIUM RADY
 
Art. 28
 
1. Rada Izby wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w składzie nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 osób. Kadencja Prezydium Rady trwa 4 lata.
2. W skład Prezydium wchodzą: Prezydent Izby, Wiceprezesi - w liczbie określonej przez radę oraz członkiwie.
3. Prezydium Izby powołuje Biuro Izby będące aparatem wykonawczym.
4. Prezydent Izby po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady angażuje i zwalnia Dyrektora Biura i jego zastępców oraz Głównego księgoweo i ustala ich wynagrodzenie.
5. Prezydium Rady podejmuje uchwały większością głosów.
 
Art. 29
 
1. Izbą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezydium Rady Izby.
2. Prezydent Izby kieruje i reprezetuje Izbę samodzielnie w zakresie przysługujących mu uprawnień przewidzianych w Statucie i regulaminie działania Izby w stosunkach zewnętrznych. Tryb zaciągania zobowiązań majątkowych i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych art. 38.
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Art. 30
 
1. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy prowadzenie kontroli finasnów Izby oraz majątku i sposobu zarządzania nim, a w szczególności:
a) kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów Statusu i regulaminów wewnętrznych
b) dokonywania co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalnosci Izby.
c) przedstawiania Radzie Izby i Dyrektorowi Biura uwag i wniosków
dotyczących działalności Izby
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej
działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie
absolutorium dla Rady.
2. Komisja rewizyjna może skorzystać z opinii i doradztwa
rzeczoznawców w sprawach wymagajqcych specjalnych kwalifikacji.
 
Art. 31
 
1. Komisja rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5
członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu przewodniczącego,
który kieruje komisją.
3. W razie konieczności uzupelnieniai składu Komisji Rewizyjnej w
okresie między Walnymi Zgromadzeniami, mogą ona dokooptować na
zwolnione miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3
maksymalnego składu Komisji rewizyjnej.
4. Kadeneja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 
Art. 32
 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywajq sic w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż 2 razy do roku i sq zwoływane przez przewodniczącego,
a w razie jego nieobedności przez zastępującego go członka komisji, z
własnej inicjatywy lub na wniosek członka komisji.
2. Uchwaly Komisji Rewizyjnej podejmowane sq większością głosów.
3. Sposób uzupelniania składu Komisji Rewizyjnej w okresie między
Walnymi Zgromadzeniami określa art. 31 ust 3. W przypadku
konieczności uzupełnienia składu o większa liczbę osób konieczny jest
wybór kandydatów dokonany uchwalami Walnego Zgromadzeiiia.
 
 
V. BIURO IZBY
 
Art. 33
 
1. Biuro Izby jest aparatem wykonawezym Rady Izby.
2. Dyrektor Biura, jego zastępcy, Główny Księgowy oraz pozostali
pracownicy są pracownikami etatowymi Izby.
3. Umowę o pracę z Dyrektorem Biura, jego zastępcami oraz Glównym
Księgowym zawiera w imieniu Rady Prezydent Izby.
4. Dyrektor Biura jest Kierownikiem Izby jako zakładu pracy w
rozumieniu prawa.
5. Biuro Izby realizuje zadania Izby, wykonując uchwały Walnego
Zgromadzenia i Rady Izby.
 
Art. 34
 
1 Dyrektor Biura w szczególności:
a) składa Radzie Izby sprawozdania z działaności Biura,
b) opracowuje i przedklada Radzie projekt planu pracy, budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,
d) organizuje i nadzoruje pracę jednostek terenowych, zakladów i
innych jednostek organizacyjnych Izby.
2. Regulamin organizacyjny Biura Izby zatwierdza Rada.
 
Art. 35
 
1. Rada Izby może postanowić, iż nadzór nad pracą Biura Izby
sprawować będzie powołaany w tym celu Dyrektor Generalny.
2. Umowa o pracę z Dyrektorem Generalnym z zastrzeżeniem ust. 3,
zawiera i rozwiązuje Prezydent Izby, po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady.
3. Na podstawie uchwaly Rady Izby - funkcja Dyrektora Generalnego
może być łqczona z funkcją Prezydenta Izby. W tym przypadku Rada
ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora Generalnego a umowę o
pracę z Dyrektorem podpisuje wyznaczony przez radę członek
Prezydium.
 
 
VI. MAJ4TEK IZBY
 
Art. 36
 
1. Na majętek skladają sic ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
2. Majętek Izby pochodzi z:
a) wpłat członkow założycieli,
b) wpisowego, składek członkowskich,
c) darowizn, dotacji, spadków, zapisów,
d) wpływów i składek na fundusze celowe,
e) wpływów za korzystanie z odplatnych świadczeń Izby,
f) dochodów z działalności gospodarczej i praw majqtkowych.
g) środków pozyskiwanych z Funduszy Europejskich.
 
3.W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.
 
Art. 37
 
Koszty działalności organów statutowych ponosi Izba, przy czym za zasiadanie w 
organach Izby nie przysługuje wynagrodzenie.
 
Art. 38
 
1.Do składania w imienin Izby oświadczeń woli w sprawach
niemajątkowych oraz w sprawach majątkowych nie przekraczajqcych
kwoty 5.000zl (pięciu tysięcy złotych) uprawnieni są jednoosobowo
Prezydent Izby lub każdy z Wiceprezesów.
2.Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach
majątkowych przekraczajqcych kwote 5.000zl pięciu tysięcy złotych)
uprawnieni są dzialajqcy łącznie Prezydent Izby lub Wiceprezes wraz
z innym członkiem Prezydium
 
VII. DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA
 
Art. 39
 
Izba moze prowadzić działalność gospodarczą.
 
Art. 40
 
O rozpoczęciu działalności i formie jej prowadzenia decyduje Rada Izby. W przypadku udziału w spółkach prawa handlowego Izbę reprezentuje w spółce 
Dyrektor Biura
 
VIII. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA IZBY
 
 
Art. 41
 
Zmiana Statutu Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia
podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najnmiej połowy
czlonków Izby, a w drugim terminie większości glosów członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 
 
Art. 42
 
Likwidacja Izby następuje poprzez uchwalę Walnego Zgromadzenia
podjętą w warunkach identycznych jak w art. 41.
 
Art. 43
 
W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje
uchwałe o przeznaczeniu majtku Izby.
 
 
IX. POSTANOWIENIA RÓŻNE
 
Art. 44
 
Izba może zawierać z różnymi podmiotami umowy o współpracy
generalnej lub w określonej dziedzinie w zakresie swoich celów.
 
Art. 45
 
Przy Izbie może funkcjonować stały Sąd Polubowny, którego regulamin
ustalony będzie przez Rade Izby.
 
X. PRZEPISY KOŃCOWE
 
Art. 46
 
Izba ulega rozwiqzaniu w razie osiągnięcia celów dla których została
utworzona lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację
zadań statutowych oraz splatę jej zobowiązań.
 
Art. 47
 
Powyższy tekst został uchwalony w dniu 29.06.2011 r. przez pierwsze Walne Zgromadzenie członków założycieli Galicyjskiej Izby Budownictwa z siedzibą w Krakowie.
 
Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 1/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
 
Preferencje
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
 
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
 
Return
 
 
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
\
 
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
 
 
English
 
 
alt
alt
 
 
Preferencje

 

Partnerzy

Fakro

Bruk-Bet

ORLEN OIL

GOMIBUD SP. Z O.O.

Cechini

CREATON

KRAK-CHEM Sp. z o.o.

Leroy Merlin

Instal Kraków S.A.

Grupa INTER-BUD

AKOPOL Osiedle Akademickie

Kupczyk Sp. J.

WB FINANCE

AROR

WIŚNIOWSKI Spółka z o.o. - Sp. K.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe Edmund Leś

SUPO Cerber Sp. z o.o.

OKNO-POL Sp. z o.o.

AL-TECH Sp. z o.o.

Salon HOFF

HEBAN

BUDOMAX

RAMEX

KARPAŁA

Tętnowski

MCBE

Interlift Sp. z o.o.

Grupa Fewaterm Sp. z o.o. - Sp. K.

Henwal

Krakbau S.A.

Zieliński Development Sp. z o.o.

ZAPART-PROJEKT Sp. J.

Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznch GRANIT Sp. z o.o.